ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

Μοιραστείτε το Άρθρο

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

 

Τηλέφωνο  : 23513 50300

Ταχ.Δ/νση  :   6ο χλμ Κατερίνης-Αρωνά

                          Νέο Κεραμίδι

Τ.Κ.           :  60100

Fax            :  23513 50100

e-mail        :  hoskat@otenet.gr

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), με ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, θα λειτουργήσει Α’ και Γ’ Χειμερινό Εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2019-2020, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.62149/11-8-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2742/Β΄/31-8-2016).

Δυνατότητα εγγραφής στο Α’ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι: 

 • απόφοιτοι Γενικού Λυκείου &
 • Β΄ Κύκλου ΤΕΕ,
 • Απόφοιτοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ.

Δυνατότητα κατάταξης στο Γ’ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι:

 • πτυχιούχοι ΕΠΑΣ,
 • Β΄ Κύκλου ΤΕΕ αντίστοιχης ειδικότητας,
 • Απόφοιτοι ΙΕΚ του Τομέα Υγείας.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη σε όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου 2019 και από 01-09-2019 έως 15-09-2019 καθημερινά 08:30-13:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής, οδός Παλαιού Νοσοκομείου 1, πρώην κτίριο Αιμοδοσίας και στο τηλέφωνο του ΔΙΕΚ  23510 74710.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.
 2. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.
 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο. Σε περίπτωση έλλειψης αυτών θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου.
 4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, ή βεβαίωση (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
 7. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.  Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία, και αποδεδειγμένη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

O Διοικητής

Ανέστης Μυστρίδης


Μοιραστείτε το Άρθρο