ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ Δ.ΙΕΚ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ».

Μοιραστείτε το Άρθρο

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Τηλέφωνο  : 23513 50300     

Ταχ.Δ/νση  : 6ο χλμ Κατερίνης – Αρωνά, Νέο Κεραμίδι         

Τ.Κ.           : 60100    

Fax            : 23513 50100     

e-mail        : hoskat@otenet.gr

 

Κατερίνη, 31-08-2018

   ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ Δ.ΙΕΚ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ».   

Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) με ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας», του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης θα λειτουργήσει Α΄και Γ΄Χειμερινό Εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2018-2019 σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. Γ6α/ΓΠ 39625/16-6-2018 ΦΕΚ Β 2482.

Δυνατότητα εγγραφής στο Α΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι: 

  • Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου
  • Β΄ Κύκλου ΤΕΕ
  • Απόφοιτοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ

Δυνατότητα εγγραφής και κατάταξης στο Γ΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι:

  • Πτυχιούχοι ΕΠΑΣ.
  • Β΄ Κύκλου ΤΕΕ και ΕΠΑΛ

Οι εγγραφές γίνονται  από 1 Σεπτεμβρίου 2018 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής, οδός Παλαιού Νοσοκομείου 1, πρώην κτίριο Αιμοδοσίας και στο τηλέφωνο του ΔΙΕΚ 23510 74710 και ώρες 08:30-13:30 στις παραπάνω ημερομηνίες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1.Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.

2.Πρωτότυπος τίτλος σποδών (απολυτήριο ή πτυχίο) ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.

3.Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο .Σε περίπτωση έλλειψης  αυτών θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου.

4.Βεβαίωση ΑΜΚΑ

5.Πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης.

6.Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας ,στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, ή βεβαίωση (Δ.Ο.Υ.)στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

  1. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε. εντός Ε.Ε. και  ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών  καθώς και της άδειας παραμονής για  τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.  Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία, και αποδεδειγμένη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

O Διοικητής

Ανέστης Μυστρίδης


Μοιραστείτε το Άρθρο