ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ Δ.ΙΕΚ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

Μοιραστείτε το Άρθρο

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 31-08-2017

3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23513 50300

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:   6ο χλμ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΑΡΩΝΑ ΝΕΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ

Τ.Κ.: 60100

FAX: 23513 50100

E-MAIL: hoskat@otenet.gr

 

ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ Δ.ΙΕΚ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ».

Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) με ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας», του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης θα λειτουργήσει Α΄και Γ΄Χειμερινό Εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2017-2018 (ΦΕΚ Β’2939 ΑΔΑ:ΩΜΑΝ465ΦΥΟ-Δ7Ψ)

Δυνατότητα εγγραφής στο Α΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι: 

 • απόφοιτοι Γενικού Λυκείου &
 • Β’ Κύκλου ΤΕΕ
 • Απόφοιτοι ΤΕΛ, ΕΠΑΛ

Δυνατότητα εγγραφής στο Γ΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι:

 • πτυχιούχοι ΕΠΑΣ.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 1 Σεπτεμβρίου 2017 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2017.

            Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής, οδός Παλαιού Νοσοκομείου 1, πρώην κτίριο Αιμοδοσίας και στο  τηλέφωνο του ΔΙΕΚ  23510 74710 και ώρες 08:30-14:00 καθημερινά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.
 2. Πρωτότυπος τίτλος σποδών (απολυτήριο ή πτυχίο) ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε  οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.
 3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο .Σε περίπτωση έλλειψης αυτών θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου.
 4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας ,στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία που τυχόν πραγματοποίησε πάνω στην ειδικότητα Β. Νοσηλευτών.
 7. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε. εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία, και αποδεδειγμένη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο Διοικητής

Ανέστης Μυστρίδης

 

Digiprove sealCopyright protected by Digiprove © 2017
Μοιραστείτε το Άρθρο