ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Μοιραστείτε το Άρθρο

 

 

του Γιώργου Κυριακίδη

Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου

Δήμου Κατερίνης

 

Με την 505/5-10-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η κατεδάφιση του διώροφου κτίσματος του παλιού δημοτικού αμαξοστασίου.

Με την 180/16-4-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίζεται η κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των έργων αποκατάστασης των καταστροφών σε δημόσιες και δημοτικές υποδομές και (χωρίς δική τους ευθύνη) για τη μη τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.

Με την αρ. πρωτ. 3905/10-7-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ακυρώνεται η 180/2018 απόφαση της ΟΕ με αιτιολογίες μεταξύ άλλων :

1) … δεν τεκμηριώνεται επαρκώς και ειδικώς ότι η κατεπείγουσα ανάθεση τελεί σε άµεση αιτιώδη συνάφεια µε τις απρόβλεπτες περιστάσεις και ιδίως µε την κήρυξη των περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων,

 2) … δεν τεκμηριώνεται επαρκώς και ειδικώς ποιες είναι οι φθορές που κατέστησαν το κτίριο κατεπειγόντως κατεδαφιστέο από τις βροχοπτώσεις που έπληξαν το ∆ήµο το Νοέμβριο του 2017,

 3) … η ανάγκη κατεδάφισης προϋπήρχε των καιρικών φαινομένων και συνεπώς δεν υπάρχει αιτιώδης σύνδεσµος μεταξύ των απρόβλεπτων γεγονότων και της κατεπείγουσας ανάγκης,

 4) Επειδή, η παρέλευση πενταµήνου από το επικαλούµενο απρόβλεπτο γεγονός και την απόφαση απευθείας ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήµου Κατερίνης, αποδυναμώνει τον χαρακτηρισµό της ανάγκης ως κατεπείγουσας, δεδομένου ότι, κατά την νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, απουσιάζει η αναγκαία χρονική εγγύτητα μεταξύ του απρόβλεπτου γεγονότος και της έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης,

5) Επειδή στην προκειμένη περίπτωση ήταν δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού.

Για ποιο λόγο δεν εκτελέστηκε η απόφαση 505/2016 του ΔΣ στο σωστό χρόνο και με το σωστό τρόπο (τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού);

Γιατί επικαλείστε δήθεν ζημίες που προκληθήκανε από τις πλημμύρες του 11/2017 (τις οποίες και δεν μπορείτε να τεκμηριώσετε επαρκώς και ειδικώς) και προβαίνετε σε κατεπείγουσα ανάθεση σύμφωνα με την παραπάνω ακυρωτική απόφαση;

Γιατί δεν εκτελέσατε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης κ. Δήμαρχε;


Μοιραστείτε το Άρθρο