ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΣΧΑ 2019 † Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ Μητροπολίτης Κίτρους

Μοιραστείτε το Άρθρο

 

†  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ

Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Πιερίας

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

       Το Πάσχα εἶναι, ὡς γνωστόν, ἡ ἑορτή τῶν ἑορτῶν και ἡ πανήγυρις τῶν πανηγύρεων! Εἶναι ἡ διάβασις ἐκ θανάτου προς ζωήν! Εἶναι το μυστικό, θεῖο, σωτήριο Πάσχα! Ὁ Χριστός νίκησε τόν θάνατο. Αὐτό γιορτάζουμε τή μεγάλη καί λαμπρή ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Γι’ αὐτό θά ψάλλουμε γιά σαράντα μέρες συνεχῶς τό πανευφρόσυνο «Χριστός  ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας». Το ἐλπιδοφόρο μήνυμα τῆς προσφορᾶς ζωῆς ἀπό τον Ἀναστάντα Κύριο «και τοῖς ἐν τοῖς μνήμασιν», εἶναι το κέντρο τῆς έπί γῆς πορείας μας, πού θά μᾶς ὁδηγήσει στήν ἀθανασία.

       Πιστεύουμε και ὁμολογοῦμε ὅτι σήμερα ὁ Ἀναστάς Κύριος ἔρχεται μέ πολλή εὐσπλαχνία προς ἐμᾶς γιά νά φέρει μέσα στή δική μας ἀδυναμία, λύπη, ἀπελπισία, ὀλιγοπιστία καί ἀσθένεια, τή δική Του δύναμη, χάρη, συγχώρεση, ἀγάπη, φῶς, εἰρήνη, ἀφθαρσία, αἰωνιότητα καί ἁγιασμό.

       Πιστεύουμε καί ὁμολολογοῦμε ὅτι ἔρχεται πρός ἑμᾶς ὄχι γιατί ἐμεῖς τό ἀξίζουμε, ἀλλά γιατί Ἐκείνος εἶναι φιλάνθρωπος καί ἐλεήμων.

       Πιστεύουμε καί ὁμολογοῦμε ὅτι ἡ ζωή μας χωρίς τὸν Ἀναστάντα Κύριο εἶναι κόλαση καί ὁ κόσμος μας χωρίς τὴν παρουσία Του ἕνα παράλογο νεκροταφεῖο.

«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι προσκυνήσωμεν Ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν, τόν μόνον ἀναμάρτητον…».

       Τήν ἁγία Του Ἀνάσταση, ὄντως βλέπουμε καί ζοῦμε κατά τή φιλάνθρωπη χάρη καὶ δωρεά Του, καθῶς δια μέσου της μετανοίας μας σταυρώνουμε τόν παλαιό ἄνθρωπο τοῦ ἐγωϊσμοῦ και τῶν παθῶν.

       Τήν ἁγία Του Ἀνάσταση, βλέπουμε καί βιώνουμε μέσα στήν Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, διότι κατά τήν εὐδοκία Του ἐδῶ στήν Ἐκκλησία Του παραδίδει ὁλόκληρο τόν Ἑαυτό Του.

       Τόν Ἀναστάντα Κύριο, βλέπουμε και ἀναγνωρίζουμε στη ζωή ὅλων τῶν ἀναστημένων ἀνθρώπων τοῦ  Θεοῦ, οἱ ὁποῖοι εἴδη ἀπό τοῦ παρόντος αἰῶνος ἑνώθηκαν με τόν Ἀναστάντα Κύριο και ἔγιναν με την χάρη Του υἱοί τῆς Ἀναστάσεως καί τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας.

       Τόν Ἀναστάντα Κύριο βλέπουμε και ἐνθρονίζουμε στήν καρδιά μας μέ τή συνεχῆ καρδιακή προσευχή μας.

       Τόν Ἀναστάντα Κύριο βλέπουμε καί κοινωνοῦμε κατά τήν κοινωνία τῶν Ἁγίων Του Μυστηρίων καί μάλιστα μέ τή μετάληψη τοῦ Παναγίου Σώματος καί Αἵματός Του.

«∆εῦτε πάντες οἱ πιστοί προσκυνήσωμεν τήν τοῦ Χριστοῦ Ἁγίαν Ἀνάστασιν.

Ἰδοῦ γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ, χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ….».

 

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Καλό καί Εὐλογημένο Πάσχα !

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†  Ὁ  Κ ί τ ρ ο υ ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς


Μοιραστείτε το Άρθρο