Όροι χρήσης

Μοιραστείτε το Άρθρο

Όροι χρήσης της υπηρεσίας Pieria.tv

Pieria.Tv 3 - Copy (2)

Η www.Pieria.tv είναι ένα ιδιωτικό διαδικτυακό τηλεοπτικό δίκτυο όπου προβάλει δημοσιογραφικό οπτικοακουστικό υλικό. Δίδεται δέ η δυνατότητα στους επισκέπτες μας να στέλνουν προς δημοσίευση τά δικά τους βίντεο στόν παρόντα χώρο μέ τήν αυστηρή προϋπόθεση τό περιεχόμενό τους νά είναι δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος ή κοινωνικού ενδιαφέροντος καί δέν θά προσβάλει μέ οποιονδήποτε τρόπο (γραπτό, οπτικό ή ακουστικό) τά μέλη τού Ιστοχώρου μας ή τό κοινωνικό σύνολο.

Τό υλικό πού θα μας στέλνουν οι χρήστες, θά ελέγχεται, όσον αφορά τό περιεχόμενό του, από τούς συνεργάτες τής www.Pieria.tv καί εφόσον συμφωνεί μέ τίς θέσεις μας τότε θά δημοσιεύεται εφόσον διατηρούμε τό δικαίωμα αυτό τού ελέγχου αλλά καί τής μή δημοσίευσης τού υλικού όταν δέν ανταποκρίνεται στίς θέσεις μας.

Παρακαλούμε, μή θεωρήσετε ώς λογοκρισία τόν εν λόγω έλεγχο αλλά ώς προστασία τής τάξης καί τής ασφάλειας τών μελών μας καί τών επισκεπτών μας. Δέν αποκλείεται ή περίπτωση νά μάς διαφύγει κάποιο βίντεο πού τό περιεχόμενό του δέν συμβαδίζει μέ τήν πολιτική μας. Στήν τοιαύτη περίπτωση δέν φέρουμε καμιά ευθύνη. Αυτό πού παρακαλούμε από τόν κάθε φίλο μας, είναι νά μάς βοηθήσει μέ τόν δικό του τρόπο κάνοντας τήν ανάλογη ΑΝΑΦΟΡΑ γιά τό βίντεο πού δέν συμβαδίζει μέ τήν πολιτική μας.

Θέλουμε νά πιστεύουμε πώς ουδέποτε θά βρεθούμε στήν δυσάρεστη θέση νά διαγράψουμε ή νά μή δημοσιεύσουμε κάποιο βίντεό σας για τόν λόγο ότι παραβιάσατε τούς Όρους τής υπηρεσίας μας. Μέ αγάπη καί χαρά γιά τήν συντροφιά σας θέλουμε νά συνεργαζόμαστε όλοι από κοινού γιά τό καλό τού κοινωνικού συνόλου.

Θά πρέπει νά γνωρίζετε ότι στήν κάθε ανάρτηση υπεύθυνο πρόσωπο είναι αποκλειστικά αυτός πού δημοσιεύει βίντεο ή το σχόλιο του, και κατά συνέπεια ευθύνεται ό ίδιος γιά τυχόν πρόβλημα σε τρίτους πού ενδεχομένως θά δημιουργηθεί και θά προκύψουν τυχόν ποινικές ευθύνες.

Τά στοιχεία σας πού υποβάλλετε κατά τήν διάρκεια τής εγγραφής σας ώς μέλος, παραμένουν μέ ασφάλεια καί εχεμύθεια στήν υπηρεσία μας καί κατ’ ουδέναν τρόπο δέν πωλούνται ή ανακοινώνονται σέ τρίτους, εκτός εάν προκύψει θέμα νομικό καί οι αστυνομικές ή δικαστικές υπηρεσίες απαιτήσουν νά τά λάβουν.

Γιά τήν συμμετοχή σας στήν www.Pieria.tv θά πρέπει νά συμφωνείται μέ τούς παραπάνω όρους χρήσης τής υπηρεσίας μας, καί νά συμμορφώνεστε μέ τούς όρους γιά την οικοδομή όλων μας.

 

 

Από τήν Διεύθυνση

www.Pieria.tv

 

 


Μοιραστείτε το Άρθρο