Ο ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΞΕΠΟΥΛΑΕΙ ΤΑ ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 30.000 ΕΥΡΩ. ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;

Μοιραστείτε το Άρθρο

Η Επιτροπή Αγώνα Κατά των Ανεμογεννητριών στα Πιέρια Όρη θα ήθελε να ενημερώσει την τοπική κοινωνία, τους 4 τοπικούς βουλευτές κκ. Καστόρη, Κουκοδήμο, Σκούφα και Τζαμακλή, την αντιπεριφερειάρχη κα. Μαυρίδου, τους δημάρχους κκ. Δημόπουλο και Λαγδάρη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Χατζηχριστοδούλου, την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων κα. Ξυπτερά, την πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου κα. Στρίμπα, τη ΝΟΔΕ Πιερίας, την Συντονιστική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας καθώς και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συλλόγους και οργανώσεις, ότι, την Τρίτη 10 Απριλίου 2018, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κατερίνης, εγκρίθηκε ο καταρτισμός όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «Πέντε Πύργοι» της δημοτικής ενότητας Πέτρας του Δήμου Κατερίνης, με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού πάρκου.

Σε αντίθεση μάλιστα με όσα έλεγε ο δήμαρχος Κατερίνης “Ο μισθωτής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νομιμότητα και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεών του και για την τήρηση των σχετικών με την εγκατάσταση και λειτουργία του αιολικού σταθμού διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και των αδειών που του χορηγήθηκαν ή θα του χορηγηθούν στο μέλλον.”

Ξεπούλησε λοιπόν ο κύριος Χιονίδης τα Πιέρια Όρη χωρίς να μπορεί να έχει τον έλεγχο για την τήρηση της ομαλής λειτουργίας.

Ως Επιτροπή Κατά των Ανεμογεννητριών στα Πιέρια Όρη και δια της παρούσης αιτούμαστε να ανακληθεί η εκδοθείσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κατερίνης περί «Διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης εκατόν σαράντα στρεμμάτων (140.000,00 τ.μ.) στην περιοχή «Πέντε Πύργοι» της τοπικής κοινότητας Μηλιάς της δημοτικής ενότητας Πέτρας του Δήμου Κατερίνης για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού πάρκου για χρονικό διάστημα είκοσι πέντε (25) ετών». Διαφορετικά, σε κάθε άλλη περίπτωση αιτούμαστε να ορισθεί ότι η διενέργεια αυτής της δημοπρασίας θα τελεσθεί μετά την έκδοση σχετικής απόφασης επί κατατεθείσας ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 σχετικής προσφυγής κατά της υπ’αριθμ. πρωτοκόλλου 13352/24-11-2017 (και με αριθμό δημοσίευσης στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΔΑ:71ΤΚΟΡ1Υ-ΣΤΟ) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με την οποία κρίθηκε η νομιμότητα της υπ’ αριθμ. 435/2017 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κατερίνης, σχετικά µε την έγκριση εκµίσθωσης µε δηµοπρασία της προαναφερόμενης έκτασης.

Μάλιστα, για την ύπαρξη της εν λόγω εκκρεμούς προσφυγής, έχει δεόντως και προσηκόντως ενημερωθεί ο Δήμος Κατερίνης. Πιστεύουμε ότι είναι ευκόλως κατανοητό για όλους πώς για λόγους ασφάλειας δικαίου δεν θα πρέπει να οδηγηθεί η εν λόγω υπόθεση προ τετελεσμένων γεγονότων μη αναστρέψιμων πριν από την διενέργεια του κρίσιμου θεσμικού ελέγχου από την προαναφερόμενη Επιτροπή, η οποία μπορεί μάλιστα να οδηγηθεί και σε ακυρωτική κρίση, κάτι το οποίο θα έχει ως εν γένει αποτέλεσμα να ελλείψει το νομικό θεμέλιο της διακήρυξης της εν λόγω δημοπρασίας, αλλά και να επακολουθήσουν πιθανές δυσμενείς έννομες συνέπειες από την προγενέστερη διενέργεια της εν λόγω δημοπρασίας

Η Επιτροπή Αγώνα Κατά των Ανεμογεννητριών στα Πιέρια Όρη.

Μοιραστείτε το Άρθρο