ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Γιατί ο ΧΥΤΑ Κατερίνης λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας από 15-10-2009, χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση από 31-12-2013 και δεν αδειοδοτήθηκαν ποτέ οι δύο ενεργές κυψέλες του, χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο Δήμος Κατερίνης είχε την ευθύνη λειτουργίας του ΧΥΤΑ;

Continue reading »